Zkušenosti a reference

Sportovní areál Liberec, s.r.o. – Obnova a modernizace víceúčelové tribuny jako součásti multifunkčního městského sportovního areálu

Dotace z ROP NUTS II Severovýchod, 2.2.Rozvoj měst

Celkové náklady 24,81 mil. Kč, dotace – 19,28 mil. Kč

Projekt řeší rekonstrukci divácké tribuny včetně osvětlení a ozvučení, která se nachází v prostoru outdoorového areálu s lehkoatletickou dráhou, víceúčelovým travnatým hřištěm, lehkoatletivními sektory. Tribuna je v současnosti na hranici životnosti (z roku 1967). Slouží pořadatelům a návštěvníkům jako zázemí pro konání a sledování sportovních, kulturních a společenských akcí. Zároveň slouží jako zázemí pro každodenní aktivity veřejnosti v areálu Městského stadionu Liberec (inline, běh, kolo), jež je volně přístupný široké veřejnosti. Také slouží jako tréninkové zázemí pro mnohé sportovní kluby a školy z Liberce a okolí.


 

Obec Mníšek – Multifunkční setkávací centrum Mníšek

Dotace z ROP NUTS II Severovýchod, 2.3. Rozvoj venkova

Celkové náklady – 20,53 mil. Kč, dotace – 18,99 mil. Kč

Projekt řeší stavební část vybudování zázemí plovárny, restaurace s terasou, půjčovny kol a cykloservis a parkoviště, a dále také vybudování dětského hřiště v přilehlé lokalitě.

Cílem projektu je doplnění občanské vybavenosti obce Mníšek, jedná se o znovuobnovení / vybudování multifunkčního setkávacího centra obce, které zahrnuje vybudování prostor pro umístění restaurace s krytou částí a terasou pro 36 míst uvnitř + 40 míst na terase včetně parkovacích míst, znovuvybudování zázemí k oblíbenému místu koupání, především pro „místní“ a také zřízení prostor pro umístění půjčovny kol a cykloservisu a vybudování dětského hřiště, splňujícího i ty nejvyšší nároky na zdravotní nezávadnost a bezpečnost především nejmladších občanů obce a přilehlého okolí.


 

Městys Lázně Toušeň – Rekonstrukce Skleněné vily Lázně Toušeň č.p. 87

Dotace z ROP NUTS II Střední Čechy, 3.3 Rozvoj venkova

Celkové náklady – 11,82 mil. Kč, dotace 10,93 mil. Kč

Projekt řeší rekonstrukci a zpřístupnění prostor Skleněné vily, s cílem zvýšit kvalitu života rezidentů městysu Lázně Toušeň tak, aby byl v souladu s požadavky kladenými ze strany rezidentů, místních spolků a klubů. Záměrem projektu je rekonstrukce dvou nadzemních pater v celkové podlahové ploše 500 m2. Realizací projektových aktivit dojde zejména ke kompletní rekonstrukce Skleněné vily, Lázně Toušeň č.p. 87 z počátku 20. století, opětovné využití dosud nevyužívaného prostoru pro spolkové a klubové aktivity, vytvoření centra místního aktivního kulturního dění, otevření chybějícího Infocentra a zřízení místa s veřejným přístupem na internet, zvýšení spokojenosti a kvality života rezidentů městysu Lázně Toušeň.


 

Společnost Waldorfské školy Příbram, o.s. – Oáza klidu a pohybu I.

Dotace z ROP NUTS II Střední Čechy, 3.2 Rozvoj měst

Celkové náklady – 2,16 mil. Kč, dotace – 1,86 mil. Kč

Cílem projektu je revitalizovat a veřejnosti otevřít pozemky nacházející se v zázemí Waldorfské školy v Příbrami, zvýšit tak atraktivitu prostředí pro cílovou skupinu, rozšířit a zkvalitnit prostředí pro volnočasové aktivity sportovního, kulturního i naučného charakteru a v neposlední řadě aktivně podpořit Koncepci prevence kriminality ve městě Příbram. Celý projekt je koncipován a připraven v souladu s požadavky kladenými ze strany cílové skupiny a s aktivním zapojením se partnerů projektu.

Realizací projektových aktivit dojde zejména ke komplexnímu řešení přilehlých prostor školy v několika etapách (revitalizace cca 1600 m2 plochy), osazení četných herních a jiných prvků (12 herních prvků, altán s malovacími tabulemi a klubovna s technickým zázemím pro dětské hřiště), vysazení nové zeleně s aktivním zapojením cílové skupiny v rámci environmentální výchovy s cílem zapojit je aktivně do udržitelného rozvoje, vybudování prostor pro četné aktivity sportovního, kulturního, společenského i naučného charakteru, rozšíření možností cílové skupiny k navazování a upevňování interpersonálních vazeb a rozvoje osobnosti, zvýšení spokojenosti a kvality vyžití cílové skupiny, zvýšení atraktivity města Příbram.


 

Společnost Waldorfské školy Příbram, o.s. – Oáza klidu a pohybu II.

Dotace z ROP NUTS II Střední Čechy, 3.2 Rozvoj měst

Celkové náklady – 2,33 mil. Kč, dotace – 1,86 mil. Kč

Cílem projektu je revitalizovat a veřejnosti otevřít pozemky nacházející se v zázemí Waldorfské školy v Příbrami, zvýšit tak atraktivitu prostředí pro cílovou skupinu, rozšířit a zkvalitnit prostředí pro volnočasové aktivity sportovního, kulturního i naučného charakteru a v neposlední řadě aktivně podpořit Koncepci prevence kriminality ve městě Příbram. Celý projekt je koncipován a připraven v souladu s požadavky kladenými ze strany cílové skupiny a s aktivním zapojením se partnerů projektu.

Realizací projektových aktivit dojde zejména ke komplexnímu řešení přilehlých prostor školy (revitalizace v rámci II. Etapy cca 800 m2 plochy), rekonstrukce víceúčelového hřiště (bezúdržbový umělý povrch) – 12x24 m včetně oplocení, vybudování jezírka a botanického koutku, vybudování stěny pro míčové hry, vytvoření tunelu z vrbového proutí, zastřešení (pergola) herního místa stolního tenisu, osazení doplňkových prvků (lavičky, koše), rekonstrukce přístupového chodníku s důrazem na bezbariérovost dotčené plochy, vysazení nové zeleně s aktivním zapojením cílové skupiny v rámci environmentální výchovy s cílem zapojit je aktivně do udržitelného rozvoje, vybudování prostor pro četné aktivity sportovního, kulturního, společenského i naučného charakteru, rozšíření možností cílové skupiny k navazování a upevňování interpersonálních vazeb a rozvoje osobnosti, zvýšení spokojenosti a kvality vyžití cílové skupiny, zvýšení atraktivity města Příbram.


 

Město Mariánské Lázně - Revitalizace a regenerace brownfields – kasárna Hamrníky

Dotace z ROP NUTS II Severozápad – 1.2. Podpora revitalizace a regenerace malých a středních měst

Celkové náklady – 29,988 mil. Kč, dotace 25 mil. Kč

Cílem projektu je revitalizace a regenerace brownfieldu - opuštěného vojenského území v Mariánských Lázních – demolice a odstranění zbytků staveb a zpevněných ploch, sanace a revitalizace dotčeného území, s cílem vytvořit krajinu s výsadbou vegetace přírodě blízkým charakterem na daném území s místy uzpůsobenými pro relaxaci a odpočinek obyvatel Mariánských Lázní, pro trávení jejich volného času v zeleni, blízko přírodě. Očekávaným výsledkem bude z nevyužitelného a veřejnosti nepřístupného území se realizací projektu vytvořit revitalizované území – veřejné prostranství přístupné všem se zaměřením na trávení volného času a vytváření si vztahu k přírodě pro cílovou skupinu, kterou tvoří obyvatelé Mariánských Lázní.

Podstatou projektu je revitalizace a regenerace části území bývalého vojenského areálu Hamrníky o rozloze cca 24 tis. m2 za účelem zlepšení kvality života místních obyvatel - dokončení demolice stávajících budov, recyklace stavebního materiálu, sanace dotčených ploch, obnova krajinných struktur v podobě zatravnění a vysazení stromů a keřů pro tuto lokalitu. Vznikne klidová zelená relaxační zóna v příměstské části lázeňské lokality, přinese s sebou zvýšení kvality fyzického prostředí, které je klíčové pro cílové skupiny projektu. Revitalizované území bude dotvářet ráz lázeňského prostředí, přispěje k jedinečnému charakteru města.


 

Město Mariánské Lázně – Vybudování zóny klidu

Dotace z ROP NUTS II Severozápad – 1.2. Podpora revitalizace a regenerace malých a středních měst

Celkové náklady – 30,036 mil. Kč, dotace 25 mil. Kč

Cílem projektu je revitalizace a regenerace části bývalého vojenského území v Mariánských Lázních – demolice a odstranění zbytků staveb a zpevněných ploch, revitalizace dotčeného území, s cílem vytvořit krajinu s výsadbou vegetace přírodě blízkým charakterem na daném území s místy uzpůsobenými pro relaxaci a odpočinek obyvatel Mariánských Lázní, pro trávení jejich volného času v zeleni, blízko přírodě. Očekávaným výsledkem bude z nevyužitelného a veřejnosti nepřístupného území se realizací projektu vytvořit revitalizované území – veřejné prostranství přístupné všem se zaměřením na trávení volného času a vytváření si vztahu k přírodě pro hlavní cílovou skupinu, kterou tvoří obyvatelé Mariánských Lázní.

Podstatou projektu je revitalizace a regenerace části území bývalého vojenského areálu Hamrníky o rozloze cca 28,5 tis. m2 za účelem zlepšení kvality života místních obyvatel - dokončení demolice stávajících budov, recyklace stavebního materiálu, zemní a terénní úprava dotčeného obnova krajinných struktur v podobě zatravnění a vysazení stromů a keřů pro tuto lokalitu vhodných a dále rozmístění doplňkového mobiliáře v podobě posezení a dřevěných prvků. Vznikne klidová zelená relaxační zóna v příměstské části lázeňské lokality, přinese s sebou zvýšení kvality fyzického prostředí, které je klíčové pro níže uvedené cílové skupiny projektu. Revitalizované území bude dotvářet ráz lázeňského prostředí, přispěje k jedinečnému charakteru města.


 

Obec Svojkov - Rekonstrukce místní komunikace a úprava vzhledu obce Svojkov

Dotace z Programu rozvoje venkova, III.2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic

Celkové náklady – 5,95 mil. Kč, dotace – 4,5 mil. Kč

Cíle realizace projektu jsou rozvoj základní dopravní infrastruktury, zvýšení kvality a bezpečnosti života obyvatel obce, zvýšení atraktivity obce pro stávající i potenciální nové obyvatele a návštěvníky obce, zlepšení celkového vzhledu obce a soustavná upravenost veřejné zeleně.

Projekt řeší rekonstrukci komunikace na území dotčené obce v zastavěné části, v délce 1,76 km. Dále v rámci komplexnosti pojetí projektu bude v okolí komunikace po dokončení stavebních prací vytvořen zelný pás (zatravnění) - 0,1 ha - a vysázený nové stromky (min. 25 ks - javory a jeřabiny) a osazen doprovodný mobiliářem ve formě 2 laviček a 2 odpadkových košů.V rámci garance neustálé upravenosti nové zeleně bude pořízen zahradní traktor s valníkem, jež bude sloužit rovněž jako podpůrný prostředek zajišťující neustálou upravenost realizované zeleně.


 

Obec Jivina - Výstavba a obnova místních komunikací a úprava vzhledu obce Jivina

Dotace z Programu rozvoje venkova, III.2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic

Celkové náklady – 5,22 mil. Kč, dotace – 3,88 mil. Kč

Cíle realizace projektu jsou rozvoj základní dopravní infrastruktury obce, zvýšení kvality a bezpečnosti života obyvatel obce, vytvoření potenciálu pro další rozvoj obce, zvýšení atraktivnosti pro potenciální nové obyvatele, zlepšení celkového vzhledu obce a soustavná upravenost veřejné zeleně.

Projekt řeší částečně výstavbu a částečně obnovu místních komunikací v katastru obce Jivina v zastavěné části. Dále v rámci komplexnosti projektu bude na veřejném prostranství instalován mobiliář vedoucí ke zlepšení života místních obyvatel. Přilehlé plochy v okolí nové komunikace bude ozeleněn a bude pořízena technika na údržbu zeleně garantující její neustálou upravenost.


 

Obec Homole u Panny - Rekonstrukce místních komunikací a úprava vzhledu obce Homole u Panny

Dotace z Programu rozvoje venkova, III.2.1.1 – Obnova a rozvoj vesnic

Celkové náklady – 5,08 mil. Kč, dotace – 3,84 mil. Kč

Cíle realizace projektu jsou rozvoj základní dopravní infrastruktury, zvýšení kvality a bezpečnosti života obyvatel obce, zvýšení atraktivity obce pro stávající i potenciální nové obyvatele a návštěvníky obce, zlepšení ekonomiky provozu VO, zlepšení celkového vzhledu obce a soustavná upravenost veřejné zeleně.

Předmětem projektu je rekonstrukce místních komunikací v zastavěných částech obce, řešící současně systém odvodňování, neboť v období přívalových dešťů dochází k vyplavování okolních, přilehlých pozemků. Realizace akce je nezbytným předpokladem pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury a bezpečnosti pěších i automobilové dopravy, v současnosti jsou dotčené úseky komunikací ve špatném technickém stavu, plné výtluků a výmolů, bez řešení systému odvodňování.

Prostor veřejného prostranství, který dále projekt řeší, se nachází v centrální části obce a je lemován hlavní silniční komunikací vedoucí skrz ves. Tento prostor je obklopen zástavbou, obecním úřadem a blízkým kostelem. Prostor tvoří poměrně rovinná travnatá plocha s nahodile rozmístěnými stromy, především břízami bělokorými s poměrně vysokým stromovým patrem. Realizace zajistí nahrazení těchto nižším a kompozičně sjednoceným stromovým patrem. Silniční komunikaci lemuje keřová skupina vyššího vzrůstu, která je z důvodu bezpečnosti dopravy seřezávána na požadovanou výšku, což pro daný typ dřevin není vhodné a není možné vytvořit esteticky a funkčně hodnotný porost. Realizací projektu dojde k nahrazení těchto vhodnějším nižším keřovým porostem a celkově bude vytvořena v této centrální části chybějící jednotná a určující koncepce doplněná altánem s potřebným mobiliářem pro potřeby místních občanů. Jako doprovodná aktivita bude řešen nákup techniky na údržbu zeleně jako garance neustálé upravenosti nové zeleně, současná technika je na hranici životnosti také s ohledem na omezené finanční možnosti obce.

V rámci rekonstrukce VO osvětlení dojde k výměně stávajících sadových ocelových stožárů za nové, bezpaticové pozinkované. Osvětlovací souprava je fyzicky na hranici životnosti, není možné v rámci běžné údržby plnit požadavky na funkci a bezpečnost zařízení.


 

Obec Střemy – Obnova dětského hřiště

Dotace z Programu rozvoje venkova, III.2.1.2 – Občanské vybavení a služby

Celkové náklady – 0,61 mil. Kč, dotace – 0,46 mil. Kč

Cílem projektu je zvýšení atraktivity daného prostředí pro cílovou skupinu, rozšíření a zkvalitnění prostředí pro volnočasové aktivity sportovního a herního, příp. kulturního i naučného charakteru a v neposlední řadě aktivně podpora Koncepci prevence kriminality Středočeského kraje. Celyý projekt je koncipován a připraven v souladu s požadavky kladenými ze strany cílové skupiny. Záměrem projektu je obnova a dovybavení plochy dětského hřiště dle platných bezpečnostních norem v celkové rozloze cca 650 m2.


 

Butterfly Trading s.r.o. – Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec

Dotace z ROP NUTS II Severovýchod, 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Celkové náklady 94 mil. Kč, dotace 56,4 mil. Kč

Strategickým cílem projektu je účelně revitalizovat projektem dotčené území – areál objektu Střelnice a tím využít zanedbané a nevyužité objekty a plochy pro podnikání a přivést do této části města občany, ale i jeho návštěvníky. Vedlejším efektem je pak zvýšení kvality fyzického prostředí intravilánu města. Tím přispět k masivnějšímu ekonomickému a společenskému rozvoji, zvýšení kvality života obyvatel, zvýšení atraktivity a rozšíření nabídky služeb pro občany města.

Specifickým cílem projektu je revitalizace a regenerace 3700 m2 plochy brownfieldu – provést rekonstrukci stávajících budov, přístavbu, výstavbu podzemních garáží, terénní úpravy a výsadbu nové vegetace a úprava stávající.

Hlavním výstupem bude obchodní centrum firmy Butterfly Trading s.r.o. Navrhovaná rekonstrukce objektu Střelnice s využitím jako administrativně – provozního centra firmy Butterfly Trading s.r.o. je stavba se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt má tři kancelářské podlaží, v podzemním podlaží jsou umístěna garážová stání a technické zázemí. Celková podlažní plocha objektu činí 3500 m2 administrativních, kancelářských a provozních ploch, počet krytých parkovacích míst je 16, nekrytých pak 22. Objekt má nepravidelný půdorys vycházející z historických souvislostí při vzniku nemovité kulturní památky. Přístavba na jižní straně funkčně a prostorově navazuje na stávající objekt a svým jednoduchým tvaroslovím má za snahu nekonkurovat kvalitní dochované architektuře. Oba objekty jsou propojeny skleněným atriem s přirozeným osvětlením.


 

Obec Mníšek – Doplnění infrastruktury cestovního ruchu v obci Mníšek

Dotace z ROP NUTS II Severovýchod,3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Celkové náklady 27,81 mil. Kč, dotace 25,73 mil. Kč

Předmětem projektu „Doplnění infrastruktury cestovního ruchu v obci Mníšek“ jsou aktivity sloužící především cestovnímu ruchu. V konkrétní podobě se jedná o vybudování stezky pro pěší a cyklisty kolem údolní nádrže Fojtka, která bude dále navazovat na hustou síť turistických a cyklistických tras, dále modernizace povrchu cyklostezky, která tvoří část neregionálního cyklokoridoru č. 22 a projekt doplňuje vybudování hřiště pro nejmenší návštěvníky regionu, kdy tato plocha s touto cílovou skupinou v obci zcela chybí. Obec tímto směřuje mimo klasické oblasti cestovního ruchu s důrazem na udržitelný rozvoj také v souladu s principy rovných příležitostí k obohacení denního programu dětí a jejich rodičů, s důrazem na posilování rodinného ducha. Jejím cílem je tělesný i duševní rozvoj dětí a v neposlední řadě podpora vytváření a upevňování mezilidských vztahů. Realizací části projektu, týkající se vybudování dětského hřiště, nabízí obec dětem možnost rozvíjet se po stránce pohybové, senzomotorické a interpersonální.

Cílem projektu je doplnit a zkvalitnit doplňkovou infrastrukturu cestovního ruchu na území obce Mníšek, pro potřeby turistů/ návštěvníků/ rekreantů přijíždějících do obce Mníšek i dalších z přilehlých obcí, jež společně tvoří svazek obcí, Mikroregion Jizerské podhůří (www.jizerskepodhuri.cz). Vytvořit potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti, aby se zvyšoval podíl tohoto odvětví na ekonomické výkonnosti regionu i zaměstnanosti. Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity lokality i zvýšení bezpečnosti cílových skupin. Za beneficienty v tomto ohledu lze považovat především turisty, návštěvníky, rekreanty, podnikatelské subjekty v regionu i obec samotnou, potažmo celý mikroregion a doplňkově samozřejmě také řadové i potenciální občany regionu.


 

Alternativa 3000 – Ekocentrum Bažantnice u Loukova

Dotace z Operačního programu životní prostředí, 7.1. Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentálních vzdělávacích programů, poskytování enviromentálního poradenství a enviromentálních informací

Celkové náklady – 56,85 mil. Kč, dotace – 41,94 mil. Kč

Cílem toho samostatného projektu je vybudování Ekocentra, které zajistí environmentální osvětu, výchovu a ekoporadenství v dosud neobslouženém regionu severně od Prahy po jižní část Libereckého kraje. Tento hlavní cíl je v plném souladu s cílem globálním oblasti podpory 7.1 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací, který tkví ve vybudování plošné a dostupné sítě center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden.

Předmětem projektu jsou aktivity spojené s rekonstrukcí objektů s cílem zajistit kvalitní zázemí pro realizaci projektu – vybudování a provozování Ekocentra. Stejně jako specifické cíle oblasti podpory i specifické cíle předkládaného projektu tkví v realizaci programů environmentálního vzdělávání, poskytování environmentálního poradenství, šíření informační osvěty o ŽP, udržitelném rozvoji i obnovitelných zdrojích energie i realizaci programů vzdělávání a demonstrace v těchto oblastech.


 

Město Mariánské Lázně - Revitalizace a regenerace brownfields - část I.

Dotace z Operačního programu životní prostředí, 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny

Celkové náklady – 17,34 mil. Kč, dotace – 15,61 mil. Kč

Cílem projektu je revitalizace a regenerace deprivovaného území v intravilánu města Mariánské Lázně, vytvoření přírodní krajiny přírodě a prostředí blízké, na okraji chráněného území. Cíle projektu jsou v plném souladu s cíli oblasti podpory, s globálním cílem (obnova a regenerace urbanizované krajiny) i cílem specifickým (zvýšení počtu, rozlohy a přírodní kvality segmentů přírodního charakteru v zastavěných územích).

Záměrem předkládaného projektu je zregenerovat, zrevitalizovat část opuštěného území bývalého vojenského útvaru, které je v současné době v neutěšeném stavu, veřejnosti nepřístupný a pro ni takřka nevyužitelný. Území je řešeno pouze jako sadová úprava. Řešením dojde k odstranění negativního stavu z hlediska životního prostředí a celkové revitalizaci území spočívající ve vykácení především náletových dřevin, v terénních modelací z již existujících výkopků, založení trávníků a výsadbě dřevin. Nedojde tím ke změně využití území. Cílovým

stavem úprav je realizace přírodě blízkých opatření. Navrhovaná opatření nevylučují v budoucnu možnost využití území dle regulací stávajícího Územního plánu. Realizací projektu vznikne klidová relaxační zóna se zastoupení dřevin a travních ploch tamnímu prostředí blízkých či se v daném prostředí přirozeně se vyskytujících. Projekt bude realizován na pozemcích v majetku města Mariánské Lázně, č.parc. 273/1, 258/37, 258/3 k.ú. Úšovice. VÝMĚRA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: 36580 m2. Navrhované řešení vychází ze záměru realizace „přírodě blízkého společenství“, které navazuje na příměstskou oblast Mariánských Lázní a plynule přechází do krajiny navazující na Chráněnou krajinnou oblast Slavkovského lesa.


 

Město Mariánské Lázně - Revitalizace a regenerace brownfields - část II.

Dotace z Operačního programu životní prostředí, 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny

Celkové náklady – 12,49 mil. Kč, dotace – 11,24 mil. Kč

Cílem projektu je revitalizace a regenerace deprivovaného území v intravilánu města Mariánské Lázně, vytvoření přírodní krajiny přírodě a prostředí blízké, na okraji chráněného území. Cíle projektu jsou v plném souladu s cíli oblasti podpory, s globálním cílem (obnova a regenerace urbanizované krajiny) i cílem specifickým (zvýšení počtu, rozlohy a přírodní kvality segmentů přírodního charakteru v zastavěných územích).

Záměrem předkládaného projektu je zregenerovat, zrevitalizovat část opuštěného území bývalého vojenského útvaru, které je v současné době v neutěšeném stavu, veřejnosti nepřístupný a pro ni takřka nevyužitelný. Navrhované řešení vychází ze záměru realizace „přírodě blízkého společenství“, které navazuje na příměstskou oblast Mariánských Lázní a plynule přechází do krajiny navazující na Chráněnou krajinnou oblast Slavkovského lesa. Pod terénním zlomem je protékající potůček napájející rybníček, kolem kterého by v budoucnu měla

vést cesta z řešeného prostoru. Cesty nejsou předmětem tohoto projektu, přesto však je projekt navrhován tak, aby následně po dokončení revitalizace území a stabilizace mohla být cestní síť vytvořena rozdílným způsobem sekání trávy a v navrhovaných trasách byly tyto pěšiny vytvořeny vyšší frekvencí seče. Ostatní travní plochy by měly být sekány jako louky 2-3 ročně. Tímto opatřením budou do výsevů trávníků pronikat bylinné druhy z okolního prostředí a postupně dojde k prolnutí a stírání hranice mezi revitalizovaným územím a stávajícím okolím. Základním motivem je vytvoření lesoparkového charakteru, s tím, že v severozápadní části je navržený borový háj navazující na řešení další části bývalých kasáren, která je součástí jiného projektu. Zde jsou potom převládající jedlí a buky. Středová část je tvořena rozptýleným převážně listnatým porostem, převládají zde travnaté plochy. Okrajové jižní a západní části jsou pak doplněny hustým porostem keřů, které byly vybírány také s ohledem na jejich využití pro úkryt a potravu zvěře. V západní části je navržené nové stromořadí z javorů (Acer platanoides). V již zmíněném projektu další části kasáren je navržená javorová alej ve stejné druhové skladbě. Tím bude v cílovém stavu vytvořeno dominantní stromořadí procházející středovou částí bývalých kasáren, v severní části pak bude navazovat na další stromořadí z třešní vedoucí k údolí, kterým protéká potůček se soustavou rybníčků. Cílovým stavem úprav je realizace přírodě blízkých opatření, těmto úpravám však předchází ještě technická část týkající se především dokončení demolice zbytků staveb, separace stavebních sutí a likvidace odpadů. Navrhovaná opatření nevylučují v budoucnu možnost využití území dle regulací stávajícího Územního plánu. Realizací projektu vznikne klidová relaxační zóna se zastoupení dřevin a travních ploch tamnímu prostředí blízkých či se v daném prostředí přirozeně se vyskytujících. Projekt bude realizován na pozemcích v majetku města Mariánské Lázně. Lokalita se rozkládá na parcelách č. 258/1, 2021, 2022, 2023, 2028 a 2029, přičemž vyjma první uvedené parcely se jedná o bývalé stavby, které byly po částečné demolici převedeny na pozemky. Všechny stavební objekty budou odstraněny. VÝMĚRA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: 23 990 m2. Navrhované řešení vychází ze záměru realizace „přírodě blízkého společenství“, které navazuje na příměstskou oblast Mariánských Lázní a plynule přechází do krajiny navazující na Chráněnou krajinnou oblast Slavkovského lesa.