ICT v podnicích

Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích

 

Zaměření

Poskytovaná podpora bude směřovat do oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií a širšího uplatnění a využívání ICT v podnicích a do rozvoje vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie. Bude kladen důraz na přínos předkládaných projektů k rozvoji strukturálně postižených regionů, hospodářsky slabých regionů a regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností (regionů se soustředěnou podporou státu), ke zvýšení nabídky výrobků šetrných k životnímu prostředí a na podporu zavádění progresivních výrobních technologií.

 

Podpora poskytovaná v rámci této oblasti má dále za cíl přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití potenciálu informačních a komunikačních technologií v těchto podnicích, přispívat k rozvoji informační a znalostní společnosti formou realizace rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a především středních podnikatelů týkajících se investic do nových moderních technologií.

Více informací: http://www.czechinvest.org/technologie-v-podnicich