Profesní vzdělávání

Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků

Zaměření:
Předcházení nezaměstnanosti prostřednictvím podpory investic do lidských zdrojů ze strany podniků a organizací, rozvoje odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů a rozšiřování možností pro uplatňování pružnějších forem zaměstnávání. Dále zvyšování úrovně odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů a na vytváření podpůrných služeb pro rozšiřování, prohlubování a zvyšování kvalifikační úrovně. Současně bude podporována profesní mobilita a flexibilita pracovní síly tak, aby byla schopna reagovat na měnící se potřeby trhu práce. Podporovány budou též fyzické osoby - zaměstnavatelé, kteří zahájili samostatnou podnikatelskou činnost a zaměstnanci, kteří zůstanou v podniku po restrukturalizaci a doplní a rozšíří si nezbytné znalosti a dovednosti na pracovní činnosti v ?novém? podniku.

 

Aktivity:

  • Další profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli: 
  • Podpora systémů rozvoje lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců
  • Tvorba nových (inovativních) vzdělávacích programů pro zaměstnance i pro jednotlivé skupiny včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů
  • Aplikování moderních forem vzdělávání pracovníků dle specifických potřeb zaměstnavatelů včetně přípravy na konkrétní náplň práce na konkrétní pracovní pozici
  • Poskytování podpůrných služeb k usnadnění přístupu a dokončení aktivit dalšího profesního vzdělávání a poradenství k vyhledávání zaměstnání.
  • Podpora udržitelnosti pracovních míst prostřednictvím podnikových adaptačních programů a podpora přípravy pracovníků na vytvářená nová pracovní místa 
  • Uplatňování pružných forem organizace práce
  • Posilování sociálního dialogu a Podpora udržení zdravé pracovní síly

 

Více informací: http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=3227