Podpory pro podnikání

Tato oblast je předmětem častého zájmu podnikatelů, ale i neziskových organizací. Pro efektivní využívání podpor je však nezbytně nutné provést přesné vymezení jak vlastních žadatelů, který má zájem o podpory, tak i vymezení o jakých druh podpory se jedná.

Podpory se obecně rozdělují na:

 • dotace na služby (produkty)
 • dotace na zaměstnávání osob
 • dotace na rozvoj firmy
 • dotace na zvýšení konkurenceschopnosti
 • dotace na řeťezování firem
 • dotace na snižování energetické náročnosti
 • dotace na rozvoj specifických odvětví
 • dotace na regionální podporu podnikání
 • dotace na rozvoj lidských zdrojů (pracovníků i managementu)
 • dotace na rozvoj informačních technologií
 • dotace na rozvoj cestovního ruchu

Tyto se dále dělí na dotace, granty a příspěvky, přičemž pro každý z nich platí odlišná pravidla a to především z toho důvodu, že mají různou formu a účel (např. příspěvek na úrokovou sazbu při poskytnutí komerčního úvěru nebo příspěvek na účast na zahraniční výstavě apod.) Tyto nástroje jsou poskytovány různými institucemi a organizacemi (EU, ministerstva, kraje, obce, vládní organizace apod.)

Dotace však mohou čerpat pouze subjekty, které obecně splňují níže uvedená kriteria:

 • žadatel nemá žádné závazky vůči státu, OSSZ nebo zdravotním pojišťovnám
 • žadatel nemá žádné závazky vůči krajům či obcím
 • žadatel není v konkursu a na majetek není prováděn výkon rozhodnutí
 • místem realizace jsou kraje České republiky s vyjímkou hl.m. Prahy
 • vyjasněné majetko-právní vztahy
 • je přípustným subjektem (velikost, historie, nezávislost, místo sídla firmy)


Orientace v jejich možném využití je bez hluboké znalosti dané problematiky nesnadná. Rovněž je vyžadována i znalost souvisejících dokumentů jakými např. jsou Národní rozvojový plán nebo Program rozvoje kraje. Také je nutná velmi dobrá orientace a znalost administrativních postupů ve všech fázích čerpání dotace (žádost, čerpání, závěrečné vyúčtování, daňové dopady).

Pro tuto oblast nabízíme:

 • úvodní konzultaci k problematice dotací
 • vstupní analýzu a posuzení vhodnosti žadatele o dotaci
 • doporučení vhodného prgramu k čerpání dotace
 • přípravu a zpracování dokumentace k žádosti o dotaci
 • provedení výběrových řízení 
 • příprava a posouzení smluv s dodavateli 
 • zpracovávání průběžných zpráv z realizace projektu 
 • řízení projektu
 • projektové účetnictví (na čerpání dotace je obvykle vyžadováno oddělené účetnictví) 
 • audit vyúčtování projektu 
 • zajištění publicity projektu

Většina dotací je poskytována až po realizaci vlastního projektu, tedy žadatel jej musí profinancovat z vlastních zdrojů nebo z např. z úvěru, který v této souvislosti zajišťují bankovní ústavy:

 • Česká spořitelna
 • Komerční banka
 • Obchodní banka