Pořízení a projednání územních studií

Potřebujete v rámci své obce podrobněji prověřit či posoudit konkrétní území z hlediska jeho dalšího využití či řešení vybraných problémů. Uplatnily dotčené orgány v rámci správních řízení požadavek na doložení územní studie?

Pořídíme pro Vás územní studie, které prověří zájmové území (pro Vaši potřebu či z požadavku dotčených orgánů):

  • usnadní rozhodování dotčeným orgánům,
  • mohou sloužit jako vstupní materiál pro jednání s investory.
     

Projednání územních studií

Projednání územní studie podléhá ustanovení § 30 stavebního zákona (zák.č. 183/2006 Sb.).

Podle tohoto zákona územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav např. veřejné infrastruktury, komunikačního systému, ÚSES aj.

Územní studie se pořizuje v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu.

V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel.