O programu

Globální cíl

Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007-2013 je "Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 10 nejlepších zemí EU" Tento cíl zajišťuje realizaci Strategických cílů Národního rozvojového plánu 2007-2013 "Otevřená, flexibilní a soudržná společnost" a "Konkurenceschopná česká ekonomika" a je plně vsouladu se třetí obecnou zásadou Politiky soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti (Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013) - Více a lepších pracovních míst a se Strategií hospodářského růstu ČR.

 

Specifické cíle

  • Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů.
  • Zlepšení přístupu kzaměstnání a prevence nezaměstnanosti.
  • Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených.
  • Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb.
  • Zintenzivnění mezinárodní spolupráce vlidských zdrojích a zaměstnanosti.