Příprava projektů a jejich řízení

 
PROJEKT - popis činností a způsobu práce k dosažení stanoveného cíle

V současnosti, ačkoliv si to řada z nás neuvědomuje, je řada běžných firemních činností řízena projektovým způsobem.

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY PROJEKTU:

 • reprezentuje skupinu cílů a úloh, které je obtížně dosáhnout běžnými, tradičními operacemi a způsoby řízení
 • má jasně identifikovatelný start a konec 
 • má určitý, specifický cíl či cíle, které jsou obvykle rozděleny do dílčích cílů
 • je za něj zodpovědná jedna osoba - ředitel (vedoucí) projektu
 • zahrnuje náklady, technické, personální a další zdroje a čas
 • vyžaduje širokou škálu dovednosti, znalostí a zdrojů pro realizaci


Při přípravě projektů a jejich řízení je vhodné zapojení nezávislého subjektu, který je schopen specifickou činností vyžadující řadu dovedností a zkušenností pomoci realizátorovi (žadateli) pomoci identifikovat a stanovit potřeby, pro které má být projekt relizován.

Nabízíme:

 • sběr a vyhodnocení potřeb k vašim záměrům
 • zpracování projektové dokumentace k vašim záměrům 
 • zpracování žádosti o dotaci
 • asistenci při sestavování rozpočtu projektu 
 • výběrová řízení subdodavatelů


ŘÍZENÍ PROJEKTU - činnost umožňující směřování a kontrolu vývoje průběhu projektu


Účast nezávislého subjektu pomáhá odstraňovat "vnitřní" slepotu při zadání projektu, v průběhu přípravy projektové dokumentace eliminuje chyby vznikající z neznalosti dané problematiky (předmět podpory, žádosti, přípustné náklady apod.). Při vlastní realizaci projektu, což je činnost přinášející nejen provozní, ale i další komplikace, účast nezávislého subjektu umožňuje plné soustředění realizátora na dosahování vlastních cílů bez nutnosti zabývání se metodologickým postupem a nezbytnou administrativou popř. činnostmi spojenými s prací vytvořených projektových týmů.


Nabízíme:

 • zpracování metodiky řízení projektů ve vašich organizacích 
 • školení k problematice řízení projektů
 • školení komunikace uvnitř projektových týmů


REALIZACE PROJEKTU - souhrn aktivit, jejichž výsledkem je dosažení stanovených cílů


Při realizaci projektu se postupuje podle předem stanoveného postupu a to prostřednictvím skupiny osob, která se nazývá projektový tým. Jeho složení má přesná pravidla, jejichž cílem je zdárné dokončení projektu v plánovaném čase a se stanoveným rozpočtem.

Nabízíme: 

 • vedení projektového týmu
 • zpracování průběžné dokumentace projektu
 • zpracování závěrečné zprávy projektu vč. auditu