O programu

Tento operační program, na jehož základě bude v příštím programovacím období českým podnikatelským subjektům podpora ze strukturálních fondů EU poskytována, vychází ze základních principů Lisabonské strategie, která je nově primárně orientována na dosažení vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje.

 

Globální cíl

Zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.

 

Zaměření
Je zaměřen
na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií.

 

Specifické cíle

  • Zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků
  • Zvýšit inovační činnost v průmyslu
  • Zintenzivnit zavádění inovací, technologií, výrobků a služeb
  • Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven)
  • Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem
  • Zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu
  • Zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu
  • Zintenzivnit rozvoj poradenských služeb pro podnikání
  • Zintenzivnit rozvoj informačních služeb pro podnikání

Více informací: http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace